• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Проектирање

Магистрален пат М-6 Штип – Струмица, Изведба на девијациите на цевките од системот за наводнување и изведба на армирано бетонски пропусти за заштита на истите – Општина Радовиш

Изведба на девијациите на водоводните линии за наводнување на постојниот систем за наводнување кои Што влегуваат во трупот на ново поставениот пат како и изведба на армирано бетонска заштита на местата каде Што овие линии го сечат трупот на патот …

Read more