• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Магистрален пат М-6 Штип – Струмица, Изведба на девијациите на цевките од системот за наводнување и изведба на армирано бетонски пропусти за заштита на истите – Општина Радовиш

Изведба на девијациите на водоводните линии за наводнување на постојниот систем за наводнување кои Што влегуваат во трупот на ново поставениот пат како и изведба на армирано бетонска заштита на местата каде Што овие линии го сечат трупот на патот со изведба на арм. Бетонски пропусти како ии зведба на новопоставени бетонски шахти , вентили за наводнување и инсталација на фитинзи и друга опрема.

Инвеститор: Агенција за Патишта на Република Македонија.

Договор бр 02-1400 од 27.07.2009 год.

Почеток со работа : 27.09.2009 год. Во тек (Подизведувач на Маврово Инжинеринг Скопје).