• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Изработка на Проект за реконструкција на на СТС 10(20)/04кВ 160кВА Еуро Петрол и изведба на НН кабловска мрежа со приклучок за објект Индијана КО Калугерица о.Радовиш

Индијана Радовиш