• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Изработка на Основен проект за градежно, електро и машински дел за “Пумпна станица ПС Хидројаловиште за хидротранспорт, развод и одлагање на флотациска јаловина во рудник Бучим-Радовиш”,

ДПТУ БУЧИМ,дооел Радовиш