• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Изведба на систем за оросување на оросително поле ОП-7 во оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш