• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Изведба на реконструкција на ТС 10(20)/04кВ 1630кВА со 1000кВА ТС Конти 3 -Конти Хидропласт Гевгелија

Конти Хидропласт Гевгелија