• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Изведба на градежен дел и електрична инсталација

Изведба на градежен дел и електрична инсталација согласно Основен проект комплет со фаза Е “Реконструкција со доградба на ресторант, летна тераса, покриен простор за угостителство, простор за припрема и сервиситрање на храна, спортски терени и кампинг простор за Хотел Бел камен, локација Планина Плачковица, КО Кос Бунар КП бр. 1645/2 мв Бел Камен, Општина Радовиш”
ДАРИА,дооел Радовиш