• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Проектирање

Магистрален пат М-6 Штип – Струмица, Изведба на девијациите на цевките од системот за наводнување и изведба на армирано бетонски пропусти за заштита на иститеОпштина Радовиш

Изведба на девијациите на водоводните линии за наводнување на постојниот систем за наводнување кои Што влегуваат во трупот на ново поставениот пат како и изведба на армирано бетонска заштита на местата каде Што овие линии го сечат трупот на патот

Read more