• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Последни проекти

Изработка на Проект за реконструкција на на СТС 10(20)/04кВ 160кВА Еуро Петрол и изведба на НН кабловска мрежа со приклучок за објект Индијана КО Калугерица о.Радовиш

Индијана Радовиш

Read More

Изведба на систем за оросување на оросително поле ОП- во оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Изработка на Проект на изведена состојба за Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Изведба на систем за оросување на оросително поле ОП-7 во оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Изведба на аерациска мрежа во оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Испорака на материјали и поврзување на полиестерски цевки за одвод со челно заварување во оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Испорака на опрема, градежно-монтажни работи и пуштање во работа на оддел сорпција во Погон Лужење во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Изведба на потисен цевковод во Бучим Радовиш

Бучим доо Радовиш

Read More

Комплетна изведба на колективен стамбен објект здрада-ДИВА-Радовиш

АЛФА Инжинеринг -Радовиш

Read More

Изработка на Основен проект за градежно, електро и машински дел за “Пумпна станица ПС Хидројаловиште за хидротранспорт, развод и одлагање на флотациска јаловина во рудник Бучим-Радовиш”,

ДПТУ БУЧИМ,дооел Радовиш

Read More

Изведба на градежен дел и електрична инсталација

Изведба на градежен дел и електрична инсталација согласно Основен проект комплет со фаза Е “Реконструкција со доградба на ресторант, летна тераса, покриен простор за угостителство, простор за припрема и сервиситрање на храна, спортски терени и кампинг простор за Хотел Бел …

Read More

Изведба на реконструкција на ТС 10(20)/04кВ 1630кВА со 1000кВА ТС Конти 3 -Конти Хидропласт Гевгелија

Конти Хидропласт Гевгелија

Read More

Референца